ಸಮಾನಾಂತರ ಟ್ವಿನ್ ಸ್ಕ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರೂಡರ್

ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಬಿಡಿ